КОНЦЕПЦІЯ проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»

Проект

Файл доступний для завантаження >>> Концепція

Спрощена система оподаткування потребує законодавчого урегулювання

За 11 років існування спрощеної системи оподаткування кількість платників єдиного податку збільшилась майже в 14 разів (з 95 тис. осіб до 1304,5  тис. осіб), а надходження до бюджету від сплати єдиного податку зросли в 32 рази (з 127 млн. грн. в 1999 році до 4107,6 млн. грн. в 2009 році). При цьому, суб’єкти – «спрощенці» створили понад 1,2 млн. робочих місць.

Реформування спрощеної системи оподаткування має особливе значення для створення сприятливого бізнес – середовища в Україні в частині державної підтримки малого бізнесу. Ця система забезпечила динамічний розвиток малого підприємництва та стабільні надходження до бюджету, що свідчить про адаптованість та прийнятність її для значної категорії суб’єктів підприємницької діяльності.

Враховуючи позитивний досвід застосування спрощеної системи оподаткування, вона має певні недоліки, зокрема:

— не відповідає умовам сьогодення граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для реєстрації платником єдиного податку (для юридичних та фізичних осіб), а також розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб не переглядався 1998 року, незважаючи на те, що в економіці постійно відбуваються зростання індексу інфляції, мінімальної заробітної плати, споживчих цін, тощо.

Середній рівень індексу інфляції за період з 01.01.98 по 01.01.10, становить 115,9 %. У 1998 році мінімальна заробітна плата становила — 45 грн., а на 01.04.10 вона становить 884 грн. Тобто, мінімальна заробітна плата з 1998 року збільшилась у 20 разів;

— прийнято ряд законів, норми яких внесли суттєві зміни в порядок сплати «спрощенцями» внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, створили проблему подвійного оподаткування та відчутне фінансове навантаження, особливо на фізичних осіб-підприємців;

— відсутнє чітке визначення бази оподаткування єдиним податком, що призводить до зловживань з метою мінімізації податкових платежів;

— використання суб’єктами господарювання (в тому числі і іноземцями, нерезидентами) спрощеної системи оподаткування для мінімізації податкових платежів.

Невтішним є той факт, що у 2009 році спостерігається різке скорочення найманих працівників у спрощенців. Така ситуація пов’язана із колізією у законодавстві про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та положеннями Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

Мета Концепції

Метою цієї Концепції є визначення необхідності законодавчого урегулювання застосування спрощеної системи оподаткування.

Шляхи розв’язання проблеми

Єдиним шляхом розв’язання цієї проблеми є розроблення закону про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, у якому слід визначити:

- види діяльності, що можуть здійснюватись при застосуванні спрощеної системи оподаткування.

Неприйнятним є той факт, коли спрощена система оподаткування, з метою мінімізації податкових платежів, використовується у видах діяльності, які за своєю суттю можна розглядати як «надприбуткові», а в окремих випадках провадження окремих видів діяльності не потребує ніяких капітальних вкладень та матеріальних витрат у створені продукції, що реалізується споживачам (тобто, отримані доходи є пасивними).При визначенні видів діяльності, які можуть бути оподатковані за спрощеною оподаткування, слід враховувати, що метою цієї системи є соціальна спрямованість на підтримку саме тих верст малого бізнесу, які дійсно її потребують, та, які власною працею створюють продукт для задоволення потреб населення.


У проекті Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» доцільно обмежити у застосуванні спрощеної системи оподаткування
суб’єктів господарювання, які:

 • провадять діяльність у сфері грального бізнесу;
 • здійснюють обмін іноземної валюти;
 • є виробниками підакцизних товарів, провадять господарську діяльність, пов’язану з експортом, імпортом, оптовим та роздрібним продажем підакцизних товарів (крім фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з роздрібним продажем пива);
 • здійснюють оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів (в ємностях до 10 літрів));
 • здійснюють видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
 • здійснюють діяльність, пов’язану з організацією торгівлі, наданням послуг із створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізичними або юридичними особами та орендою торгових місць на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів та/чи у торговельних об’єктах;
 • провадять спільну діяльність, визначену пунктом 7.7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”;
 • здійснюють видобуток та реалізацію корисних копалин.
 • надають в оренду земельні ділянки та/або їх частини;
 • надають в оренду житлові та нежитлові приміщення (споруди, будівлі) загальна площа яких перевищує 150 кв. метрів;
 • здійснюють діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 • здійснюють продаж товарів (послуг) через мережу Інтернет;
 • надають послуги у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155);
 • надаютьпослуги стільникового зв’язку;
 • здійснюють оптову торгівлю і посередництво у оптовій торгівлі;
 • суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері фінансового посередництва, банки.

  На сьогодні є факти, коли спрощена система оподаткування використовується юридичними особами для зменшення обсягу нарахувань на заробітну плату та мінімізації податку з доходів фізичних осіб шляхом переведення найманих працівників у категорію підприємців – платників єдиного податку.

З огляду на зазначене, фізичних осіб підприємців логічно додатково обмежити у здійсненні таких видів діяльності:

 • надання послуг з перевезення громадян;
 • здійснення торгівлі виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;
 • провадження аудиторської, рекламної, бухгалтерської, адвокатської діяльності; діяльності у сфері права, інжинірингу; діяльності з консультування з питань комерційної діяльності та управління; допоміжної діяльності у сфері державного управління; посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна.

Категорично спрощена система оподаткування не може застосовуватися
такими суб’єктами господарювання, як:

 • страхові (перестрахові) брокери, страхові агенти;
 • кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,
  установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і
  компанії, інші фінансові установи, визначені законом;
 • реєстратори цінних паперів;
 • арбітражні керуючі;
 • юридичні особи у статутному фонді яких сукупність часток, що належать іншим суб’єктам господарювання – юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
 • представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
 • нерезиденти та/або особи без громадянства.

коло суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія Закону:

У даному розділі слід встановити для суб’єктів господарювання граничні критерії для визначення права у застосуванні спрощеної системи оподаткування, а саме в частині обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та кількості найманих осіб.

Виходячи з практики застосування спрощеної системи оподаткування у проекті Закону можна встановити такі критерії для суб’єктів господарювання:

фізичні особи, які за календарний рік отримують обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі до 600 тис. грн. (позиція ДПА: 300 тис. грн.) та кількість найманих осіб не перевищує 10 осіб

Як альтернативний варіант пропонується фізичних осіб виділити в окрему категорію та встановити граничний обсяг виручки від реалізації продукції у розмірі 300 тис.грн. При цьому, такі особи не матимуть права на використання найманої праці у своїй підприємницькій діяльності.

Передбачити можливість переходу фізичної особи, при досягненні нею виручки у розмірі понад 600 тис. грн., у статус юридичної особи зі сплатою єдиного податку за ставкою 6 або 10 відсотків.;

юридичні особи, які за календарний рік отримують обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі до 3 млн. грн. (позиція ДПА: 1 млн. грн.) та середньооблікова кількість найманих у яких не перевищує 50 осіб.

- базу оподаткування єдиним податком (визначення коштів, які включаються до складу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)).

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається уся сума, що отримана на поточний рахунок та/або в касу суб’єкта малого підприємництва за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг) в готівковій та (або) безготівковій формі розрахунків за звітний (податковий) період, без урахування податку на додану вартість (за винятком юридичних осіб, які обрали ставку оподаткування 10 відсотків, та фізичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість).;

розмір ставок єдиного податку

Згідно із діючим Указом Президента України від 03.07.98 № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців встановлюються місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності в межах від 20 до 200 гривень на місяць.

За весь період дії спрощеної системи оподаткування ставки єдиного податку залишались незмінними. Як і у 1998 році максимальна ставка цього податку для фізичних осіб-підприємців становить лише 200 грн. на місяць (у 1998 році 200 грн. = $ 75; у 2009 році = $25,5). За результатами 2009 року податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців зі сплати єдиного податку в розрахунку на місяць становило лише 184 грн.

З метою забезпечення принципів рівноправності застрахованих осіб щодо виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування, а також соціальних гарантій суб’єктів підприємницької діяльності, є необхідним вилучити з переліку податків і зборів (обов’язкових платежів), що заміняються єдиним податком внесків до Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з переведенням суб’єктів малого підприємництва на сплату цих внесків на загальних засадах.

Зважаючи на час, що минув з дати останніх змін в оподаткуванні суб’єктів малого підприємництва, а також з метою врахування відповідних інфляційних процесів, необхідно  збільшити мінімальний та максимальний розмір ставки єдиного податку, з урахуванням сплати страхових внесків платниками єдиного податку на загальних засадах.

Доцільно передбачити прогресивну шкалу ставок єдиного податку.

для фізичних осіб:

1) при отриманні виручки до 300 тис. грн. – застосовується нульова ставка єдиного
податку
.

У даному випадку фізична особа за себе та найманих працівників має забезпечити обов’язкову сплату мінімальних внесків на загальнообов’язкове державне страхування відповідно до законодавства із розрахунку розміру мінімальної заробітної плати.;

2) при отриманні виручки від 300 тис. грн. до 600 тис. грн.- ставка податку становить 200 – 1000 грн.

Розмір ставки встановлюється в залежності від виду діяльності та обсягу виручки від реалізації продукції органом місцевої влади (сільська, селищна, міська рада) на території, якої здійснюється господарська діяльність.

Окремо:

Для фізичних осіб, які надають послуги з оренди житлових та нежитлових приміщень ставка єдиного податку 10 відсотків.

1) при отриманні виручки від реалізації продукції до 1 млн. грн.:

6 (зі сплатою ПДВ) або 10 (без сплати ПДВ) відсотків від обсягу виручки від реалізації продукції.

2) при отриманні виручки від реалізації продукції від 1 млн. грн. до 2 млн. грн.:

9 (зі сплатою ПДВ) або 12 (без сплати ПДВ) відсотків від обсягу виручки від реалізації продукції.

3) при отриманні виручки від реалізації продукції від 2 млн. грн. до 3 млн. грн.:

12 (зі сплатою ПДВ) або 15 (без сплати ПДВ) відсотків від обсягу виручки від реалізації продукції.


- особливості сплати податків та зборів (обов’язкових платежів);

Суб’єкт малого підприємництва, який є платником єдиного податку, не сплачує такі види
податків і зборів (обов’язкових платежів) та інші платежі:

 • податок на прибуток підприємств;
 • податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цим Законом;
 • податок на додану вартість, за винятком юридичних осіб, які обрали ставку оподаткування у розмірі 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

комунальний податок.


- легалізація трудових відносин найманих працівників, працю яких використовує платник єдиного податку.

З метою забезпечення легалізації трудових відносин найманих працівників необхідно посилити відповідальність платників єдиного податку за використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин, зокрема шляхом застосування до платника єдиного податку штрафних санкцій та скасування реєстрації такої особи платником єдиного податку.

Введення норми щодо обов’язковості здійснення архівації документів фізичними та юридичними особами щодо найманих працівників, виплачених ними доходів іншим фізичним особам. Це дозволить отримувати довідки про місце роботи, отримані доходи у разі закриття підприємницької діяльності фізичною особою або ліквідації юридичної особи.

Законодавчо передбачити відповідальність за систематичне порушення законодавства про працю. Як варіант внести відповідні зміни до Кримінального кодексу України штрафні санкції у розмірі 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- порядок видачі та анулювання Свідоцтва про сплату єдиного податку;

- порядок  сплати пенсійних та страхових внесків платниками єдиного податку має здійснюватись на загальних підставах відповідно до законодавства з питань пенсійного та соціального страхування;

- особливості перевірки фінансово-господарської діяльності платників єдиного податку;

- відповідальність за порушення норм закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва;

Передбачити можливість оподаткування суми перевищення встановленого граничного розміру виручки та анулювання виданих свідоцтв про сплату єдиного податку, у випадку перевищення встановленого граничного розміру виручки (чи доходу), кількості найманих працівників, при наявності рішення суду про припинення підприємницької діяльності, а також при зайнятті діяльністю не визначеною для платників єдиного податку, та у інших випадках порушень положень спрощеної системи. Для style=’mso-spacerun:yes’>  реалізації зазначеного слід законодавчо встановити необхідність розробки ДПА та Держкомпідприємництвом порядку анулювання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Окремо встановити відповідальність за перевищення граничної межі показників діяльності, здійснення заборонених видів діяльності та видів розрахунків, (обсяги таких операцій оподатковувати за подвійною ставкою єдиного податку).

Внести доповнення до Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за здійснення фіктивного відмивання коштів за участі платників єдиного податку у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

У проекті Закону передбачити термін його введення з 1 січня 2011 року та дію строком на 5 років.

Очікувані результати

Прийняття Закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва надасть можливість врегулювати на законодавчому рівні правовідносини при застосуванні спрощеної системи оподаткування та дозволить усунути схеми зловживання спрощеною системою.

За рахунок підвищення розмірів обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), ставок
єдиного податку для фізичних осіб, та запровадження відповідальності в частині перевищення граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) можна очікувати збільшення надходжень до місцевих бюджетів в середньому на 60%.

Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси

Розроблення, прийняття та впровадження Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» не потребує залучення додаткових фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

Відгуків немає на «КОНЦЕПЦІЯ проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»»

Ваш відгук:

Ім'я (обов'язково):
Пошта (обов'язково, не публікується):
Сайт:
Повідомлення (обов'язково):
XHTML: Ви можете використовувати наступні теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>