Положення про членські внески Асоціації учасників електронного бізнесу України

З метою підтримки підприємців у складній економічній і політичній ситуації в країні, адміністрацією прийнято рішення про скасування членських внесків на вступ і продовження членства, на період 2009-2011 рік.

Положення про членські внески (надалі Положення) Асоціації «Учасників електронного бізнесу України» (надалі Асоціація) розроблене у відповідності до Статуту Асоціації та затверджено Загальними зборами Дійсних членів Асоціації відповідно Протоколу  № 4 від 01 травня 2008 року.

Дане Положення визначає розмір та порядок сплати вступних, поточних членських та інших внесків членами та кандидатами у члени Асоціації.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Членські внески – це вступні,  щорічні або щоквартальні, цільові, благодійні та інші внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір та порядок сплати яких встановлюється цим Положенням.

  1.2. Почесні члени Асоціації – учасники Асоціації, які мають особливі досягнення у справі розвитку електронного бізнесу та надають значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Асоціації та якій рішенням Правління було присвоєно звання почесного члена.

  1.3. Члени Асоціації та кандидати у члени Асоціації сплачують вступний внесок при вступі до Асоціації та в подальшому сплачують поточні (щорічні, щоквартальні, цільові, благодійні) членські внески.

  1.4. Членські  внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні, або іншій міжнародній  валюті відповідно курсу Національного Банку України на момент сплати грошових коштів на спеціальний рахунок Асоціації.

  1.5. Грошові надходження від внесків членів Асоціації та кандидатів у члени Асоціації використовуються Асоціацією для реалізації її статутної мети та завдань, оформлення необхідних членських документів та утримання виконавчих органів, розвитку матеріально-технічної бази та реалізації проектів та програм.

 2. ПЛАТНИКИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ2.1. Платниками членських внесків є всі члени Асоціації та кандидати в члени Асоціації, які входять до загального реєстру членів Асоціації.

 3. ОБОВЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ3.1. Платники внесків – члени Асоціації самостійно несуть відповідальність за    обчислення внеску та своєчасність його сплати перед Асоціацією.

  3.2. Контроль за своєчасною сплатою членських внесків здійснює Ревізійна комісія Асоціації. В разі несплати членських внесків протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту виставлення рахунку окремими членами Асоціації, Ревізійна комісія у тижневий термін повідомляє Голову Асоціації про неплатників і вживає відповідних заходів.

  3.3. За свідоме порушення при обчисленні внеску член Асоціації може бути виключеним з лав організації. Рішення про виключення приймають Загальні збори членів Асоціації за поданням Ревізійної комісії Асоціації, або Голови Асоціації.

 4. РОЗМІР ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ4.1. Розмір членських внесків вноситься на розгляд Загальних Зборів Асоціації та затверджується рішенням Загальних Зборів Асоціації, що оформлюється у вигляді Протоколу.
 5. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ, ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ, ВІДСТРОЧКА СПЛАТИ ВНЕСКІВ5.1. Засновники Асоціації, які є її Дійсними членами, звільняються від обов’язкової сплати членських внесків.

  5.2. Почесні члени звільняються від сплати членських внесків, за бажанням.

  5.3. У випадках передбачених цим Положенням, за рішенням Правління Асоціації членам Асоціації можуть надаватися наступні пільги:
  — відстрочка сплати членських внесків;
  — зменшення розміру членських внесків;
  — звільнення від сплати членських внесків.

  5.3.1. Рішення про надання пільг, передбачених п. 5.3. цього Положення, приймається у кожному випадку окремо на підставі поданої членом/кандидатом у члени Асоціації заяви.

  5.3.2. За поданням Ревізійної комісії Асоціації або Голови Асоціації, Правління Асоціації може прийняти рішення про надання пільг при сплаті внесків членам Асоціації, що надали значну матеріальну, організаційну, технічну допомогу діяльності Асоціації. В даному випадку подання заяви про надання пільг не вимагається.

  5.4. Відстрочка сплати членських внесків передбачає перенесення встановленого терміну сплати внеску за клопотанням заявника, але не більше ніж на 3 (три) календарні місяці, за умови, що причина, яка стала підставою для подання відповідної заяви, визнана Правлінням Асоціації поважною.

  5.5. За клопотанням заявника Правління Асоціації може зменшити розмір членських внесків, що мають бути сплачені заявником, або звільнити заявника від сплати членських внесків.

  5.6. Причинами надання заявнику пільг, передбачених п. 5.3. цього Положення, можуть бути: вагомі досягнення в області правомірного ведення електронного бізнесу члена Асоціації або кандидата, що подав заяву про вступ в члени Асоціації; незадовільне фінансове становище  члена Асоціації або кандидата, що подав заяву про вступ в члени Асоціації; активна діяльність в реалізації статутних цілей, програм та завдань Асоціації, тощо.

  5.7. Заява про надання пільг щодо сплати членських внесків подається у письмовій формі  на ім’я Голови Ревізійної комісії або Голови Асоціації та розглядається  Правлінням Асоціації протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту їх реєстрації.

  5.8. Заявникам, відповідно яких Правління прийняло рішення, надсилається повідомлення у письмовій формі про відповідне рішення. Прийняте рішення оскарженню не підлягає.

 6. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ6.1. Сплата членських внесків виконується особисто кожним членом Асоціації шляхом відрахування їх через банківські установи на розрахунковий рахунок Асоціації.

  6.2. Вступний членський внесок сплачується особою, яка виявила бажання стати членом Асоціації протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про прийом до членів Асоціації.

  6.3. Щорічний членський внесок сплачується протягом 2 (двох) календарних місяців після прийняття в члени Асоціації та кожного наступного року – не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати сплати першого щорічного членського внеску.

  6.3.1. За 30 (тридцять) календарних днів до закінчення членського року Правління Асоціації  розсилає членам Асоціації повідомлення про необхідність сплати щорічного внеску.

  6.4. За бажанням члена Асоціації, щорічний членський внесок може бути сплачений поквартально, з додержанням таких термінів:

  — до 31 березня календарного року;
  — до 30 червня календарного року;
  — до 30 вересня календарного року;
  — до 25 грудня календарного року.

  6.4.1. У випадку передбаченому п. 6.4. цього Положення, грошові кошти повинні бути перераховані членом Асоціації не пізніше 10 числа поточного кварталу.

  6.4.2. За 30 (тридцять) календарних днів до закінчення членського кварталу Правління Асоціації  розсилає членам Асоціації повідомлення про необхідність сплати щоквартального внеску.

  6.5. Вступні, щорічні та щоквартальні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів у визначеному розмірі на розрахунковий  рахунок Асоціації.

  6.6. Для підтвердження сплати вступного та/або щорічного членського внеску член Асоціації зберігає платіжне доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або квитанцію про сплату протягом року.

  6.7. У випадку несплати членських внесків протягом 3 (трьох) календарних місяців з моменту встановленої дати оплати, без відповідного рішення Правління Асоціації, членство в Асоціації втрачається, про що Правління Асоціації направляє повідомлення члену Асоціації.

  6.8. Членство в Асоціації може бути поновлене шляхом повторного вступу до Асоціації за умови сплати вступного та щорічного членського внеску.

  6.9. Член Асоціації може вийти з Асоціації добровільно за власним бажанням, на підставі поданої заяви.

  6.10. Облік вступних та щорічних членських внесків та контроль за ними покладаються на Ревізійну комісію Асоціації.

 7. БЛАГОДІЙНІ ТА ЦІЛЬОВІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ7.1. Всі Члени Асоціації та кандидати у члени Асоціації мають право передавати Асоціації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Асоціації. Розмір сплати цільового членського внеску встановлюється рішенням Загальних Зборів Асоціації та затверджується Протоколом.

  7.2. При сплаті вступних, щоквартальних, щорічних членських, цільових або благодійних внесків, всі члени Асоціації та кандидати в члени Асоціації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

  7.2.1. Вступний членський внесок;
  7.2.2. Щорічний членський внесок;
  7.2.3. Щоквартальний членський внесок;
  7.2.4. Цільовий членський внесок;
  7.2.5. Благодійний внесок.

  7.3. Членські внески, які надійшли на рахунок Асоціації, спрямовуються на забезпечення Статутної та програмної діяльності Асоціації.

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Асоціації.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися за рішенням Загальних зборів Асоціації, що оформлюються в формі протоколу. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних Зборів Правлінням Асоціації, та набирають чинності з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Асоціації.

8.3. Всі питання, що не врегульовані Статутом Асоціації, цим Положенням і внутрішніми документами Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Коментарі закриті.