Статут Асоціації УЕЛБУ

1. Загальні положення

1.1 Асоціація є вільною для вступу будь-яких суб’єктів господарювання які відповідають вимогам статуту.

1.2 Асоціація «Учасників електронного бізнесу України» (далі «Асоціація») є добровільною, недержавною організацією, що створена на невизначений строк з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, які є членами Асоціації, у сфері електронного бізнесу.

1.3 Асоціація є господарською асоціацією, що заснована і діє відповідного до цього Статуту, Засновницького (установчого) договору, Господарського Кодексу України, та чинного законодавства.

1.4 Асоціація об’єднує на добровільних засадах суб’єктів господарювання, основним, чи одним з основних, напрямом діяльності яких є електрона комерція.

2. Юридичний статус

2.1 Асоціація є юридичною особою з моменту реєстрації в уповноваженому державному органі. Асоціація не є комерційним об’єднанням, не має на меті одержання прибутку, не може виконувати функції, а також не має права брати на себе функції концерну, картелю, корпорації, а також не має права брати на себе функції політичних партій та релігійних організацій.

2.2 Асоціація володіє майновими і немайновими правами, може вступати у стосунках з іншими особами від свого імені та від імені своїх членів ( за погодженням з ними), вступати позивачем і відповідачем в судах, господарських судах, інших юридичних органах.

2.3 Асоціація не відповідає по зобов’язаннях членів Асоціації, а члени Асоціації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації.

2.4 Асоціація є власником майна, переданого ії членами, а також одержаного на законних засадах від інших осіб. Асоціація, з метою виконання статутних завдань, має право розпоряджатися своїм майном, укладати угоди, не заборонені чинним законодавством України.

2.5 Асоціація має окремий баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку за штампи з власним найменуванням, свою емблему та логотипи. Асоціація має право бути власником своєї фірмової назви.

2.6 Асоціація має право бути членом іншої неприбуткової Асоціації, засновувати представництва, філії, в тому числі за межами України, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Статутом. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

2.7 Повне найменування Асоціації:

Українською совою – Асоціація « Учасників електронного бізнесу України»

Російською мовою –  Ассоциация « Участников электронного бизнеса України»

Англійською мовою – Association “ Participants of electronic business of Ukraine”

2.8 Скорочене найменування Асоціації:

українською мовою – Асоціація « УЕлБУ»

російською мовою – Ассоциация «УЕлБУ»

англійською мовою – Association  “PEBU”

2.9 Місцезнаходження Асоціації: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 29 оф. 2

2.10 Засновники Асоціації:

2.10.1 Товариство з обмеженою відповідальністю « Юніком системс», що знаходиться за адресою 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 29 оф. 2, код ЄДРПОУ 35059979

2.10.2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Майтоп», що знаходиться за адресою 03680, м. Київ, вул.. Пшенична, б.2, код ЄДРПОУ 34585369

3. Мета і завдання Асоціації

3.1 Мета й завдання Асоціації передбачають:

3.1.1 формування та популяризація етичних принципів у діяльності членів Асоціації, зокрема щодо впровадження та вдосконалення правил добросовісної поведінки в процесі її здійснення;

3.1.2 розповсюдження інформації про діяльність Асоціації та її членів, сприяння  членам асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном.

3.1.3 організовує і створює умови для вирішення конфліктів мирним  і через погодження сторін способом, створює третейський суд для вирішення спорів за участю членів Асоціації  та інших осіб, згідно чинного законодавства.

3.1.4 формування в Україні соціальної, економічної, технологічної і політичної сфери, сприятливому розвитку і вдосконаленню електронного бізнесу;

3.1.5 створення благополучного розвитку іміджу України і членів Асоціації, як лідерів в області електронного бізнесу;

3.1.6 створення умов для інтеграції в єдиний інформаційний простір існуючих і новостворюваних інформаційних систем електронної комерції і бізнесу і забезпечення відкритості і доступності їх для всіх учасників електронного бізнесу.

4. Предмет діяльності Асоціації

4.1 Основним предметом діяльності Асоціації є:

4.1.1 співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціювання на ринку ІЕ- продукції та послуг;

4.1.2 захист інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, та і за кордоном;

4.1.3 сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті;

4.1.4 створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод та арбітражу;

4.1.5 сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі інформаційних технологій та електронного бізнесу шляхом розроблення, обговорення, внесення і пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарі, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;

4.1.6 сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордоні ринки;

4.1.7 технічна інформація та освіта учасників Асоціації, а саме:

- розв’язання цілей Асоціації шляхом організації лекції, дискусії, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

-  розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

-  формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярно публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

-  організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярно розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;

-  надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників.

4.2 Умови щодо недопущення здійснення Асоціацією підприємницької діяльності:

4.3 Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління

4.4 Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

4.4.1 ціни, за якою продається товар;

4.4.2 кількості товару, що виробляється;

4.4.3 стандартних формул, за якими цінами обраховуються;

4.4.4 підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;

4.4.5 відміни знижки на ціну або встановлення єдиних знижок;

4.4.6 кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;

4.4.7 не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;

4.4.8 купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низьким цінами ( з метою підтримки – біль високої ціни на товар);

4.4.9 призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дії;

4.4.10 розподіл покупців між учасниками узгоджених дій;

4.4.11 розподілу територій,  придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.

4.5 Умови щодо принципів координації господарської діяльності учасників Асоціації:

4.5.1 Асоціація може здійснювати координацію діяльності учасників лише с таких питань.

4.5.2 Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:

- розв’язання цілей Асоціації шляхом організації лекцій, семінарів, і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

- розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

- формування системи професійної підготовки своїх учасників,  регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

- організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярно розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;

- надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи с підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.

4.5.3 У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) включно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

4.5.4 Стосунки з органами влади та між учасниками, а саме:

- співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціювання на задіяному ринку товарів;

- захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

- сприяння у створенні умов для входу учасників Асоціації на закордоні ринки.

4.6 Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників ( учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.

5. Членство в Асоціації

5.1 Членство (далі — членство) в асоціації здійснюється на договірних засадах у двох можливих формах:

5.1.1 дійсне членство

5.1.2 асоційоване членство.

5.2  Учасником Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації. Членство здійснюється на недискримінаційних засадах.

5.3 Вимоги до Дійсних членів, Асоційованих членів ( далі разом – Члени), а також процедура прийняття чи включення з Асоціації визначаються положенням даного Статуту.

5.4 Дійсними членами Асоціації є суб’єкти господарської діяльності, що є засновниками цієї Асоціації та підписали Статут Асоціації, а також Засновницький (установчий) договір.

5.5 Асоційованим членом може бути будь-який суб’єкт господарської діяльності, основним, чи одним із основних, напрямом діяльності яких є юридична діяльність та бажає набути членство в Асоціації.

5.6 Вступ до Асоційованих членів Асоціації здійснюється на підставі заяви. Голова Асоціації розглядає подану заяву, вживає заходів для вивчення відповідальності характеристик претендента вимогам даного Статуту і подає свій висновок для Загальних Зборів членів Асоціації про можливість прийняття претендента до членів Асоціації.  Претендент повинен додати до заяви документи, які підтверджують відповідність вимогам п.п.5.3 цього Статуту. Рішення про прийом до членів Асоціації приймають Загальні збори членів Асоціації звичайною більшістю голосів.

5.7 Асоційоване членство в Асоціації вважається набути з моменту прийняття рішення про прийняття до асоційованого членства претендента Загальними зборами членів Асоціації та сплати претендентом вступного внеску, і фіксується свідоцтвом встановленого зразку. При виході/ включенні з Асоціації свідоцтво анулюється, відомості про включення підлягають оприлюдненню на загальних Зборах членів Асоціації. При виході / включені з Асоціації вступні внески, членські внески, а також будь-яке інше майно передане Асоціації не повертається.

5.8 Членство в Асоціації припиняється: включенням Члена з Асоціації Загальними зборами членів Асоціації або у випадку його виходу за власною ініціативою.

5.9 Виключення Члена з Асоціації відбувається:

5.9.1 учасник Асоціації припиняє діяльність;

5.9.2 компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику відповідну ліцензію;

5.9.3 учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Асоціації.

5.10 Член Асоціації може вийти з Асоціації добровільно за власним бажанням, на підставі поданої заяви.

5.11 Рішення про виключення з числа членів Асоціації приймається Загальними зборами членів Асоціації 2\3 присутніх на Загальних зборах членів Асоціації голосів. Членство в Асоціації вважається припиненим з моменту прийняття такого рішення Загальними зборами Асоціації. Рішення про виключення дійсного члена Асоціації приймається виключно дійсними членами Асоціації. Рішення про виключення дійсного члена Асоціації приймається 2\3 голосів дійсних членів, що входять до Асоціації.

5.12 Члени Асоціації мають право оскаржити перед Загальними Зборами членів Асоціації рішення про виключення їх з числа членів протягом періоду до проведення наступних Загальних зборів членів Асоціації. Розгляд звернень по оскарженню рішення відбувається на найближчому засіданні Загальних Зборів членів Асоціації.

5.13 Загальні Збори членів Асоціації встановлюють розмір, строки та порядок сплати вступних і поточних членських внесків, що сплачуються членами Асоціації, асоційованими членами та претендентами на вступ до Асоціації. Розмір цільових внесків для реалізації проектів та програм, затверджених Головою Асоціації в рамках статутної діяльності Асоціації, встановлюється Головою Асоціації.

6. Права членів Асоціації

6.1 Кожний Член Асоціації має право:

6.1.1 одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів;

6.1.2 брати участь в Загальних зборах членів Асоціації;

6.1.3 голосувати з усіх питань, винесених на розгляд Загальних зборів членів Асоціації ( з врахуванням положень п.6.3. статуту);

6.1.4 брати участь у виборах органів Асоціації і бути обраним до цих органів з урахуванням особливостей, передбачених в п.6.3. Статуту;

6.1.5 брати участь в роботі над документами, які визначають основні напрямки діяльності Асоціації, подавати до Ради Директорів Асоціації пропозиції і рекомендації;

6.1.6 використовувати емблему Асоціації як доказ своєї належності до неї;

6.1.7 користуватися методичними розробками і матеріально-технічною базою Асоціації, консультаціями і рекомендаціями Асоціації а також іншими результатами статутної діяльності.

6.2 В будь яких публічних заявах Член Асоціації має право згадувати своє чинне членство в Асоціації. Він не може згадувати про своє чинне членство в Асоціації, якщо стосовно нього чи його діяльності проводиться будь-яке розслідування компетентним органом Асоціації, або компетентним органом прийнято рішення про припинення членства в Асоціації.

6.3 Асоційовані члени Асоціації мають лише право дорадчого голосу на загальних зборах членів Асоціації з питань внесення змін та доповнень до Статуту. Представник Асоційованого члена не може балотуватися і бути обраним на пост голови Асоціації.

7. Обов’язки членів Асоціації

7.1 Члени Асоціації забов’язані:

7.1.1 виконувати вимоги чинного законодавства і вимоги даного Статуту,  виборних органів Асоціації;

7.1.2 брати участь в діяльності Асоціації;

7.1.3 виконувати рішення Загальних зборів членів Асоціації, виборних органів Асоціації;

7.1.4 сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей і завдань Асоціації;

7.1.5 дотримуватись принципів професійної етики;

7.1.6 дотримуватись правил добросовісної конкуренції;

7.1.7 оперативно й ефективно реагувати на офіційні зауваження / вимоги виборних органів Асоціації;

7.1.8 інформувати органи Асоціації про відомі факти події, які можуть вплинути на діяльність/репутацію Асоціації, та про порушення даного Статуту;

7.1.9 інформувати у встановленому порядку статутні органи Асоціації про свою діяльність та її результати відповідно до положень цього статуту;

7.1.10 дбати про підвищення професійного рівня і компетентність свого персоналу і забезпечити дотримання ним у процесі здійснення виробничої діяльності основних вимог/правил, зафіксованих в документах Асоціації;

7.1.11 регулярно сплачувати членські та інші внески.

7.2 Невиконання членом Асоціації положень пункту 7.1 даного Статуту вважається невиконанням обов’язків члена Асоціації і є підставою для виключення його із складу членів Асоціації.

8. Органи управління і контролю Асоціації

8.1 Органи управління Асоціації є:

8.1.1 Загальні Збори членів асоціації ( надалі – Збори);

8.1.2 Голова Асоціації;

8.1.3 Заступник Голови Асоціації;

8.1.4 Ревізійна комісія.

8.2 Вищим органом управління Асоціації є Загальні Збори членів Асоціації

8.3 Збори скликаються на свої засідання не менш одного разу на рік.

8.4 Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менш 2/3 членів Асоціації.

8.5 Рішення на Зборах приймаються простою більшою голосів Дійсних членів асоційованих членів Асоціації, присутніх на Зборах, а з питання внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації – більшістю голосів Дійсних членів Асоціації.  Голосування проводиться за принципом: один Дійсний член або асоційований член асоціації – один голос.

8.6 Позачергові збори скликаються за ініціативою Голови Асоціації, Ревізійної комісії або 2/3 членів Асоціації.

8.7 Члени Асоціації повідомляють про проведення Зборів не пізніше ніж за 10 днів до скликання зборів. В повідомлені вказують час, місце проводження, порядок денний із переліком питань, що виносять на розгляд Зборів.

8.8 Засідання зборів і прийняття на ньому рішення оформлюються протоколами, які підписує Голова Зборів та секретар Зборів.

8.9 До компетенції Зборів належить:

8.9.1 затвердження Статуту Асоціації, внесення змін і доповнень до нього;

8.9.2 визначення основних напрямків діяльності Асоціації;

8.9.3 затвердження звітів Голови Асоціації, Ревізійної комісії;

8.9.4 обрання Голови Асоціації, заступника Голови Асоціації, членів Ревізійної комісії та визначення її кількісного складу;

8.9.5 прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію філії представництв, заснованих Асоціацією, затвердження їх положень;

8.9.6 затвердження внутрішніх нормативних актів Асоціації;

8.9.7 встановлення напрямків та порядку використання фінансових коштів Асоціації

8.9.8 прийняття рішень про вступ та виключення з Асоціації її членів;

8.9.9 прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації, призначено Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

8.10 Голова Асоціації обирається Зборами з представників дійсних членів Асоціації терміном на три роки.

8.11 Голова Асоціації організує виконання рішень Зборів.

8.12 Голова Асоціації:

8.12.1 розглядає будь які питання щодо діяльності Асоціації, за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції зборів.

8.12.2 вносить пропозиції Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Асоціації;

8.12.3 приймає рішення стосовно поточної діяльності Асоціації;

8.12.4 забезпечує практичне виконання Зборів;

8.12.5 складає проекти річних  кошторисів витрат коштів Асоціації;

8.12.6 готує Зборам інформаційні матеріали про діяльність Асоціації;

8.12.7 визначає організаційну структуру Асоціації;

8.12.8 представляє Асоціацію в державних та інших органах та організаціях;

8.12.9 укладає без довіреності від імені Асоціації цивільно-правові угоди, видає довіреності.

8.12.10 відкриває рахунки в установах банків, має право першого підпису документів;

8.12.11 в межах своїх повноважень здійснює управління майном та коштами Асоціації;

8.12.12 забезпечує участь адвокатів у кримінальних справах у порядку передбаченому ст..47 Кримінального-процесуального кодексу України

8.12.13 приймає на роботу штатних працівників Асоціації, звільняє їх, визначає умови оплати їх праці;

8.12.14 затверджує ескізи штампів, печатки, символіки Асоціації;

8.12.15 здійснює інші повноваження, покладені на нього Зборами, чинним законодавством України.

8.13 В разі необхідності в Асоціації може бути запроваджена посада заступника Голови Асоціації

8.14 Строки обрання та повноваження заступника Голови Асоціації визначається Зборами.

8.15 Контроль за діяльністю Асоціації здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами терміном на 3 роки з числа членів асоціації у складі Голови комісії та чотирьох її членів. До складі Ревізійної комісії не може бути обраним  Голова Асоціації.

8.16 Ревізійна комісія Асоціації:

8.16.1 контролює використання матеріальних та фінансових ресурсів Асоціації, його відділень, філії, підприємств та організації;

8.16.2 стежить за дотриманням Статуту Асоціації, виконання Головою Асоціації рішень Зборів;

8.16.3 проводить перевірки та доповідає про результати їх проведення Зборам. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Зборів, якщо і виникла загроза суттєвим інтересам або виявлення зловживання виконавчими органами Асоціації.

8.16.4 ревізія діяльності Асоціації проводиться як за планом роботи Ревізійної комісії, так на вимогу Зборів.

9. Майно та кошти Асоціації

9.1 Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

9.2 Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших актів створюваних або набутих Асоціацією, вартість яких відображається на її балансі.

9.3 Кошти Асоціації формуються із вступних, членських та цільових ( майнових та немайнових) внесків членів Асоціації, а також пасивних доходів.

9.4 Внески членів Асоціації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та не майнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюються за узгодженням між членом Асоціації та Загальними зборами Асоціації у гривнях. Асоціація отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане в якості внеску.

9.5 Розмір вступних і членських внесків визначається Загальними Зборами Асоціації. Порядок і форма внесення внесків встановлюється Правлінням Асоціації.

9.6 Члени Асоціації можуть добровільно, з метою підтримки діяльності Асоціації вносити додатково разові членські внески.

9.7 Право власності Асоціації реалізується зборами Асоціації, у порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом.

9.8 Збитки, завдані Асоціації в результаті порушень її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Асоціації за рішенням суду або господарського чи адміністративного судів.

10. Персонал Асоціації

10.1 Для забезпечення діяльності Асоціації Голова Асоціації наймає на роботу співробітників Асоціації згідно штатного розкладу.

10.2 працівниками/службовцями Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які не перебувають  в трудових стосунках з членами Асоціації, а також юридичними особами, що претендують на членство Асоціації.

10.3 Всі питання, пов’язані з прийомом, звільненням та забезпеченням діяльності персоналу Асоціації регулюються трудовим законодавством.

11. Припинення діяльності Асоціації

11.1 Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

11.2 Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації або суду.

11.3 У разі ліквідації Асоціації:

11.3.1 Про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний член Асоціації.

11.3.2 Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання забов’язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і  дебіторів Асоціації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов’язки і відповідальність відповідно до законодавства України;

11.3.3 Майно та інші активи Асоціації, що залишилося після сплати податків у бюджет,  розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються іншій неприбутковій організацій відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.

11.3.4 Асоціація припиняє свою діяльність із дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

11.3.5 Реорганізація. У разі реорганізації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації. У разі реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до правонаступника.

Коментарі закриті.